Kategoria: Informacje

Ogłoszono przez Oskar Lewański

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA

Lp. Nr zarządzenia Data wydania Tytuł zarządzenia Uwagi

 

Rejestr Zarządzeń Dyrektora SPSPZOZ we Fromborku rok 2018
Lp. Nr zarządzenia Data wydania

Tytuł zarządzenia

Uwagi
1 1/2018 02.01.2018 W sprawie: ustalenia liczby dni pracy w miesiącu styczniu 2018r., ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. Jednorazowo
2 2/2018 02.01.2018 W sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Pracy w SPSPZOZ we Fromborku  
3 3/2018 10.01.2018 W sprawie wprowadzenia Księgi Jakości  
4 4/2018 10.01.2018 W sprawie terminu odpłatności za obiady pracowników szpitala  
5 5/2018 11.01.2018 W sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania SPSPZOZ we Fromborku w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii, zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne lub zjawisk bioterrotystycznych".  
6 6/2018 15.01.2018 W sprawie wprowadzenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  
7 7/2018 06.02.2018 W sprawie realizacji zadań obronnych i Obrony Cywilnej  
8 8/2018 07.02.2018 W sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Pracy  
9 9/2018 13.03.2018 W sprawie szczegółowych zasad działania oraz imiennego składu Obsady Służby Stałego Dyżuru Dyrektora w SPSPZOZ we Fromborku  
10 10/2018 21.03.2018 W sprawie powołania członków komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPSPZOZ  

 

Rejestr Zarządzeń Dyrektora SPSPZOZ we Fromborku rok 2017

1 1/2017 05.01.2017 W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w miesiącu listopadzie Jednorazowo
2 2/2017 09.02.2017 W sprawie realizacji zadań obronnych i Obrony Cywilnej w SPSPZOZ we Fromborku na rok 2017 Jednorazowo
3 3/2017 09.02.2017 W sprawie powołania komisji kasacyjnej przedmiotów i wyposażenia znajdujących się w poszczególnych komórkach Jednorazowo
4 4/2017 24.02.2017 W sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej procedur i postępowania w SPSPZOZ we Fromborku w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w kraju lub na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jednorazowo
5 5/2017 31.03.2017 W sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
6 6/2017 11.04.2017 W sprawie wprowadzenia cennika usług medycznych i niemedycznych w SPSPZOZ we Fromborku  
7 7/2017 19.04.2017 W sprawie wprowadzenie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego w SPSPZOZ we Fromborku  
8 8/2017 26.04.2017 W sprawie odwołania i powołania członka Komisji Socjalnej  
9 9/2017 01.06.2017 W sprawie powołania Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Pielęgniarek łącznikowych  
10 10/2017 20.07.2017 W sprawie ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i pielęgniarzy  
11 11/2017 25.07.2017 W sprawie powołania składu i zakresu działania Zespołu Rehabilitacyjnego  
12 12/2017 26.07.2017 W sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  
13 13/2017 04.09.2017 W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z pieczątkami służbowymi w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku  
14 14/2017 28.09.2017 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej o wartości szacowanej zamówienia w przedziale 30000 a 209000 euro  
15 15/2017 23.11.2017 W sprawie powołania komisji inwetaryzacyjnej  
16 16/2017 08.12.2017 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej  

 

Lp. Nr zarządzenia Data wydania Tytuł zarządzenia Uwagi
Rejestr Zarządzeń Dyrektora SPSPZOZ we Fromborku rok 2016
1 1/2016 10.02.2016 Realizacja Zadań Obronnych i Obrony Cywilnej na 2016 r. Jednorazowo
2 2/2016 15.02.2016 Powołania Komisji Kasacyjnej Środków Trwałych Jednorazowo
3 3/2016 01.03.2016 Powołania Komisji Kasacyjnej Przedmiotów Materiałów i Wyposażenia w Poszczególnych Komórkach Jednorazowo
4 4/2016 04.03.2016 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu środków trwałych Jednorazowo
5 5/2016 23.03.2016 W sprawie kodeksu Etyki Pracowników oraz procedur naruszania Kodeksu Etyki  
6 6/2016 23.03.2016 Określenia sposobu prowadzenia Kontroli Zarządczej w SPSPZOZ we Fromborku  
7 7/2016 23.03.2016 Planowania działalności i zarządzania ryzykiem w SPSPZOZ we Fromborku  
8 8/2016 23.03.2016 W sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w SPSPZOZ we Fromborku  
9 9/2016 22.04.2016 W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II i IV oraz Przełożonej Pielęgniarek Wygaśnięcie z chwilą wyłonienia kandydata
10 10/2016 25.04.2016 W sprawie organizacji obrony cywilnej  
11 11/2016 25.05.2016 Wprowadzenie oceny ryzyka zakażenia pacjentów SPSPZOZ we Fromborku  
12 12/2016 01.08.2016 Wprowadzenie Tekstu Jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SPSPZOZ we Fromborku  
13 13/2016 03.11.2016 W sprawie procedur przetargowych corocznych leków środków opatrunkowych Jednorazowo
14 14/2016 21.11.2016 Powołanie komisji inwentaryzacyjnej - apteka Jednorazowo
15 15/2016 29.11.2016 W sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału I i Oddziału Detoksykacji Wygaśnięcie z chwilą wyłonienia kandydata
16 16/2016 05.12.2016 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Jednorazowo
17 17/2016 06.12.2016 W sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt