Kategoria: Informacje

Ogłoszono przez Oskar Lewański

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA

Lp. Nr zarządzenia Data wydania Tytuł zarządzenia Uwagi
Rejestr Zarządzeń Dyrektora SPSPZOZ we Fromborku rok 2017
1 1/2017 05.01.2017 W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w miesiącu listopadzie Jednorazowo
2 2/2017 09.02.2017 W sprawie realizacji zadań obronnych i Obrony Cywilnej w SPSPZOZ we Fromborku na rok 2017 Jednorazowo
3 3/2017 09.02.2017 W sprawie powołania komisji kasacyjnej przedmiotów i wyposażenia znajdujących się w poszczególnych komórkach Jednorazowo
4 4/2017 24.02.2017 W sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej procedur i postępowania w SPSPZOZ we Fromborku w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w kraju lub na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jednorazowo
5 5/2017 31.03.2017 W sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
6 6/2017 11.04.2017 W sprawie wprowadzenia cennika usług medycznych i niemedycznych w SPSPZOZ we Fromborku  
7 7/2017 19.04.2017 W sprawie wprowadzenie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego w SPSPZOZ we Fromborku  
8 8/2017 26.04.2017 W sprawie odwołania i powołania członka Komisji Socjalnej  
9 9/2017 01.06.2017 W sprawie powołania Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Pielęgniarek łącznikowych  
10 10/2017 20.07.2017 W sprawie ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i pielęgniarzy  
11 11/2017 25.07.2017 W sprawie powołania składu i zakresu działania Zespołu Rehabilitacyjnego  
12 12/2017 26.07.2017 W sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  
13 13/2017 04.09.2017 W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z pieczątkami służbowymi w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku  
14 14/2017 28.09.2017 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej o wartości szacowanej zamówienia w przedziale 30000 a 209000 euro  

 

Lp. Nr zarządzenia Data wydania Tytuł zarządzenia Uwagi
Rejestr Zarządzeń Dyrektora SPSPZOZ we Fromborku rok 2016
1 1/2016 10.02.2016 Realizacja Zadań Obronnych i Obrony Cywilnej na 2016 r. Jednorazowo
2 2/2016 15.02.2016 Powołania Komisji Kasacyjnej Środków Trwałych Jednorazowo
3 3/2016 01.03.2016 Powołania Komisji Kasacyjnej Przedmiotów Materiałów i Wyposażenia w Poszczególnych Komórkach Jednorazowo
4 4/2016 04.03.2016 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu środków trwałych Jednorazowo
5 5/2016 23.03.2016 W sprawie kodeksu Etyki Pracowników oraz procedur naruszania Kodeksu Etyki  
6 6/2016 23.03.2016 Określenia sposobu prowadzenia Kontroli Zarządczej w SPSPZOZ we Fromborku  
7 7/2016 23.03.2016 Planowania działalności i zarządzania ryzykiem w SPSPZOZ we Fromborku  
8 8/2016 23.03.2016 W sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w SPSPZOZ we Fromborku  
9 9/2016 22.04.2016 W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II i IV oraz Przełożonej Pielęgniarek Wygaśnięcie z chwilą wyłonienia kandydata
10 10/2016 25.04.2016 W sprawie organizacji obrony cywilnej  
11 11/2016 25.05.2016 Wprowadzenie oceny ryzyka zakażenia pacjentów SPSPZOZ we Fromborku  
12 12/2016 01.08.2016 Wprowadzenie Tekstu Jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SPSPZOZ we Fromborku  
13 13/2016 03.11.2016 W sprawie procedur przetargowych corocznych leków środków opatrunkowych Jednorazowo
14 14/2016 21.11.2016 Powołanie komisji inwentaryzacyjnej - apteka Jednorazowo
15 15/2016 29.11.2016 W sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału I i Oddziału Detoksykacji Wygaśnięcie z chwilą wyłonienia kandydata
16 16/2016 05.12.2016 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Jednorazowo
17 17/2016 06.12.2016 W sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt